การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน EV

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาและอุตสาหกรรมเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

ฝากข้อมูลติดต่อ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน EV

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาและอุตสาหกรรมเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

Invalid Input
กรุณาระบุ ชื่อ - นามสกุล ของท่านด้วยค่ะ
กรุณาระบุ เบอร์โทรศัพท์ ของท่านด้วยค่ะ
กรุณาระบุ Line ID ของท่านด้วยค่ะ
กรุณาระบุอีเมล์ของท่านด้วยค่ะ

ระยะเวลาการฝึกอบรม

12 – 27 ตุลาคม 2566 (รวม 16 วัน)


ระยะเวลาการรับสมัคร

รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2566


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 086-341-4840 / 086-368-6220

FB: InnotechbyOKLS , Line: @OKLS

ราคา 145,000 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ด่วน! รับจำนวนจำกัด เพียง 20 ท่านเท่านั้น

Early bird สมัครภายใน 31 กรกฎาคม รับส่วนลด 5%

หน่วยงานเดียวกัน สมัครตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป รับส่วนลด 5%

 • เนื้อหาครบถ้วนและครอบคลุมเรื่อง EV ที่สุดลงมือปฏิบัติจริง พร้อมทดสอบความรู้ รวม 10 วัน
 • อาจารย์ผู้สอนชาวจีนเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ
 • มีห้องปฏิบัติการมาตรฐานและเครื่องมือพร้อมสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ได้ลงมือปฏิบัติจริงกับรถยนต์ไฟฟ้าจริงตามทฤษฎี
 • วิทยาลัยฯ มีความร่วมมือกับบริษัทผลิตรถยนต์เบนซ์ ฮุนได จี๋ลี่ และศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรถูหู่
 • มีล่ามตลอดการเรียนการสอนและวิศวกรพี่เลี้ยง
 • มีเอกสารประกอบการอบรมเป็นภาษาไทย
 • จบการอบรม ผ่านเกณฑ์ รับประกาศนียบัตร
 • ดูงานโรงงานผลิตรถยนต์ของจีน
 • เนื้อหาการฝึกอบรม
 • เนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุม ทุกเรื่อง BEV

 • ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างรถยนต์ไฟฟ้า BEV
 • การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงดันต่ำของรถยนต์ไฟฟ้า BEV
 • การตรวจและแก้ไขมอเตอร์ขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้า BEV
 • แบตเตอร์รี่โมดูล, การจัดกลุ่มแบตเตอรี่ไฟฟ้า (BEV), หลักการตรวจวัด BMS (แรงดัน, อุณหภูมิ, การตรวจวัดกระแสไฟฟ้า), ระบบการจัดการความร้อนของแบตเตอรี่ไฟฟ้า (BEV)
 • การวิเคราะห์และการแยกชิ้นส่วนแบตเตอรี่ไฟฟ้า และการวิเคราะห์พลังงานของแบตเตอรี่ไฟฟ้า
 • การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า BEV กระแสตรงและกระแสสลับ
 • หลักการทำงานและการซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศภายใน
 • การควบคุมรถยนต์ไฟฟ้า BEV ระบบเบรก ระบบคันเร่ง และการควบคุมเกียร์
 • ความรู้เกี่ยวกับ MCU, DC/DC และ PDU ของรถยนต์ไฟฟ้า BEV
 • การทดสอบและแก้ไขปัญหารถยนต์ไฟฟ้า BEV
 • การก่อสร้างและการดำเนินการศูนย์ซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า BEV และการบริหารจัดการ
 • รถยนต์ไฟฟ้า BEV ดัดแปลง
 • เทคโนโลยียานยนต์ไฮโดรเจน และยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต
 • กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม
 • ช่างจากอู่รถยนต์ที่ต้องการเสริมความรู้
 • ช่างจากศูนย์บริการยานยนต์/ ยานยนต์ไฟฟ้า (ทั้งระบบแบตเตอรี่ไฟฟ้า (BEV) และระบบไฮบริด)
 • ครูหรืออาจารย์ช่างยานยนต์
 • ผู้สนใจในงานซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า
 • ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเฉิงตู
 • *ราคานี้รวม
 • ค่าฝึกอบรม
 • ค่าอาหารทุกมื้อ (ในวันฝึกอบรมเป็นอาหารบุฟเฟ่ต์)
 • พักโรงแรม (ห้องละ 2 ท่าน) พักเดี่ยวชำระเพิ่ม 20,000 บาท
 • ค่าท่องเที่ยวและเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า รวม 3 วัน
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน สายการบินไทย
 • ค่าวีซ่า
 • ค่าล่ามตลอดการเรียนการสอนและวิศวกรพี่เลี้ยง
 • หมายเหตุ
 • เมื่อสมัคร ชำระมัดจำ จำนวน 25,800 บาท และกรุณาชำระเงินที่เหลือเต็มจำนวน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 หากชำระภายหลังวันดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และไม่คืนเงินค่ามัดจำ
 • การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์หรืออินเตอร์เน็ตส่วนตัว ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ค่าซักรีด ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ เฉิงตู สาธารณรับประชาชนจีน ในกรณีที่มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมน้อยกว่า 15 ท่าน
 • หากท่านต้องการยกเลิกการสมัคร กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 31 สิงหาคม2566 หากแจ้งยกเลิกภายหลังวันที่กำหนดดังกล่าว
  ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการจากค่าสมัครเต็มจำนวน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง สลับกำหนดการ และ/หรือสถานที่ศึกษาดูงานในรายการตามความเหมาะสม โดยยึดประโยชน์ของผู้ร่วมอบรมเป็นสำคัญ
 • ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมไม่สามารถรับประทานอาหารบางมื้อ และ/หรือไม่ศึกษาดูงานตามรายการ และ/หรือไม่ได้ทำวีซ่า ไม่สามารถขอหักค่าสมัครคืนได้ เพราะเป็นการชำระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่าย
 • ผู้เข้าร่วมอบรมที่เข้าอบรม 80% ขึ้นไป และผ่านการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจะได้รับประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยฯ